انجام آزمایشات جذاب فیزیک و شیمی در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان

در هفته دوم آبان ماه 1397،  آزمایشات جذاب فیزیک و شیمی در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان برای دانش آموزان پایه ی دهم انجام شد.

در علم فیزیک، با پدیده های “کشش سطحی آب” و “فشار” مواجه هستیم. دانش آموزان پایه ی دهم، این هفته با انجام آزمایشات “پرده ای از آب و اقیانوسی از هوا”، این دو پدیده ی فیزیک را بررسی و تحلیل نمودند و به نتایج آموزنده ای دست یافتند.

در حوزه ی شیمی هم فراگیران با شناساگر طبیعی با اسید و باز آشنا شدند که در محیط بازی به رنگ آبی و سبز و زرد تغییر رنگ می دهد.

این شناساگر طبیعی همان آب کلم است که توسط دانش آموزان تهیه و به کلاس آورده شد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20