انجام آزمایش های “روزنه های هوایی در برگ ها”، “بخش قابل رویت ماه”، “تعیین مرکز سطحی زمین لرزه”

امروز دوشنبه 30 دی ماه 1398، دانش آموزان کلاس 206، با حضور در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه، ضمن ارائه پروژه ها به صورت گروهی، آزمایش هایی را با این عنوان و مراحل انجام دادند:

1- انجام آزمایش “روزنه های هوایی در برگ ها” به منظور:

* پی بردن به روزنه های هوایی سطح برگ بدون استفاده از میکروسکوپ
* مقایسه تراکم روزنه های هوایی در سطح روی پوست بالایی و پایینی
* مشاهده نتیجه تغییر رنگ

2- انجام آزمایش دوم با عنوان “بخش قابل رویت ماه” جهت:

* مشاهده حرکت وضعی و انتقالی ماه

3- انجام آزمایش سوم با عنوان “تعیین مرکز سطحی زمین لرزه”.

این عزیزان در پایان گزارش کار خود را تکمیل و به دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی تحویل دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20