انجام آزمایش های (غذاهای پشتیبان بدن)- (تخمین مسافت )-(فشار در مایع)

انجام آزمایش های “غذاهای پشتیبان بدن”، “تخمین مسافت و مهارت استفاده از نقشه”، “فشار در یک مایع به چه عواملی بستگی دارد؟” – آزمایشگاه پایه ی دهم

 

 

در روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398، دانش آموزان کلاس 201، با حضور در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه، ضمن ارائه پروژه ها به صورت گروهی، آزمایش هایی را با این عنوان، مراحل و اهداف انجام دادند:

* انجام آزمایش “غذاهای پشتیبان بدن” :
– ارائه پروژه به صورت گروهی
– هدف: شناسایی پروتئین به صورت کیفی
– مراحل: با اضافه کردن مقداری از شناساگر بیوره به محلولی که دارای پروتئین می باشد، شناساگر از آبی به بنفش تغییر رنگ می دهد.

* انجام آزمایش “تخمین مسافت و مهارت استفاده از نقشه” :
– ارائه پروژه به صورت گروهی
– هدف: تقویت مهارت تخمین مسافت و استفاده از نقشه ها در زندگی
– مراحل: برای این کار دو نقطه روی نقشه را مشخص می کنیم و طبق این رابطه (مقیاس =فاصله دو نقطه روی نقشه/فاصله همان دو نقطه روی زمین) مسافت را بدست می آوریم.

 

 

* انجام آزمایش “فشار در یک مایع به چه عواملی بستگی دارد؟” :
– ارائه پروژه به صورت گروهی
– هدف: آشنایی با مفهوم فشار در مایعات
– مراحل: در این آزمایش یک نی به طول تقریبی ۵ سانتی متر را درون یک بطری قرار دادیم و با تغییر ارتفاع این نی، سرعت خروج آب را پیش بینی می کنیم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1.8/20