بازدید علمی دانش آموزان دبستان واحد 2 امام حسین علیه السلام از آزمایشگاه مرکزی

در روز چهارشنبه 21 آذرماه 1397، بازدید علمی دانش آموزان دبستان واحد 2 امام حسین علیه السلام از آزمایشگاه مرکزی، جهت تقویت روحیه ی علم دوستی و ایجاد انگیزه برای انجام کارهای عملی بیشتر در سال های آینده، صورت پذیرفت.

به همین منظور در این بازدید سعی شد دانش آموزان با دید متفاوت و کاربردی به آزمایش بنگرند و مثال های ساده برای آنان از آشپزخانه ی منزل مطرح و تا آزمایشگاه بسط داده شد. به عنوان مثال لزوم استفاده از هود ها و فن ها در آزمایشگاه و مشابهت همین عمل در محیط آشپزخانه ی منازل را می توان نام برد.

پس از معرفی مختصری از وسایل و محیط، آزمایشات شناسایی اسید و باز با محوریت کتاب درسی شان و همچنین آزمایش تشکیل رسوب به دلیل جذابیت برای آنان انجام شد.

در پایان دانش آموزان با چهره ای شاد و رضایتمند ضمن تشکر از متصدی محترم آزمایشگاه ؛ سرکار خانم شعبانی، دبیرستان را ترک گفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20