بازدید علمی دانش آموزان کلاس ۲۰۶ از موزه علوم طبیعی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی

گردش علمی به عنوان یک رسانه ی آموزشی به دانش آموزان امکان می دهد که از طریق مشاهده ی طبیعت, وقایع, فعالیت ها, اشیاء و مردم تجربه ی علمی بدست آورند.

در گردش علمی دانش آموزان با مشاهده ی واقعیت ها می توانند مفاهیمی را که در در کلاس مورد بحث قرار می گیرد، بهتر در ذهن خود بپرورانند و معلم می تواند با استفاده از این شیوه ، کنجکاوی فراگیران را درباره ی موضوعی خاص بر انگیزد. در بعضی موارد, می توان از گردش علمی برای جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام آزمایش یا یک پروژه, بهره گرفت.

در همین راستا در روز دوشنبه 5 آذر ماه 1397، دانش آموزان کلاس 206 از موزه علوم طبیعی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بازدید نمودند.

این عزیزان ضمن استفاده از توضیحات ارائه شده از قسمت های پلاسما، سیارات سنگی سامانه خورشیدی و نور تکفام لیزر بازدید نمودند.

همچنین با دو دانشمند فاخر ایرانی در حوزه ی علم فیزیک: شهید دکتر مجید شهریاری و پروفسور سید محمود حسابی بیشتر آشنا شدند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20