بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان

بررسی مستمر و مدون وضعیت تحصیلی دانش آموزان، یکی از راهکارهای موثر در ارتقاء سطح تحصیلی و رفع نواقص و کاستی های برنامه ی مطالعاتی ایشان می باشد.

در همین راستا در روز سه شنبه 23 بهمن ماه 1397، جلسات مشاوره فردی تحصیلی پایه ی یازدهم با حضور مشاور محترم؛ سرکار خانم ناصری، برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسات، رسیدگی به وضعیت تحصیلی و مطالعاتی دانش آموزان در نوبت اول و ارائه ی راهکارهای عملی مناسب مانند نحوه ی صحیح خواندن دروس عمومی و اختصاصی ، برنامه ریزی درسی و ارائه ی راهکارهای صحیح مطالعاتی  با همکاری معاونت پایه؛ سرکار خانم نظریان می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20