برگزاری جلسات مشاوره با اولیاء دانش آموزان پایه ی یازدهم

در روز سه شنبه 29 آبان 1397 ، جلسات مشاوره با حضور مشاور محترم پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم ناصری و اولیاء دانش آموزان پایه ی یازدهم جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان برگزار گردید.

در این جلسات پیرامون نکاتی به شرح ذیل گفت و گو انجام شد:

* ارائه ی راهکارهای لازم جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

* برقراری ارتباط مطلوب بین والدین و فرزندان و پیگیری های مستمر

* اختصاص زمان بیشتر به فرزندان در منزل

* توجه به زمانبندی های برنامه ی مطالعاتی

* فراهم نمودن فضا و شرایط مطلوب در منزل جهت ارتقاء کیفیت مطالعه فرزندان

*ارتباط مستمر و بیشتر با مدرسه.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20