تشکیل جلسات آموزشی معاونت پایه دوازدهم با نمایندگان آموزشی کلاس ها

در روز شنبه هفتم مهرماه 1397، اولین جلسه ی آموزشی معاونت محترم پایه ی دوازدهم و نمایندگان آموزشی کلاس ها ، برگزار گردید.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در اولین جلسه ی شورای هم اندیشی هفتگی کادر اجرایی دبیرستان و طبق سخنان مدیریت محترم مبنی بر تشکیل جلسات آموزشی، در روز شنبه هفتم مهرماه 1397، معاونت محترم پایه ی دوازدهم؛ سرکار خانم وفادار جلسه ای را با حضور نمایندگان آموزشی کلاس های پایه ی مذکور تشکیل دادند.

در این جلسه سرکار خانم وفادار مهمترین نکات و موارد آموزشی و انضباطی را برای این عزیزان مطرح نمودند و از ایشان خواستند خود الگویی برای سایر هم کلاسی هایشان در جهت اجرای قوانین و مقررات مدرسه باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20