تشکیل جلسات آموزشی معاونت پایه های دهم و یازدهم با نمایندگان آموزشی کلاس ها

اولین جلسه ی آموزشی معاونین پایه های دهم و یازدهم با نمایندگان آموزشی کلاس ها، در روز یکشنبه هشتم مهرماه 1397برگزار گردید.

اولین جلسه ی آموزشی با حضور معاونین محترم آموزشی پایه های دهم و یازدهم و نمایندگان آموزشی هر پایه بصورت جداگانه در روز یکشنبه هشتم مهرماه 1397برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم دری و سرکار خانم نظریان توضیحاتی درباره ی ارائه ی لیست کتب کمک آموزشی و اولین مجمع عمومی اولیاء و مربیان ارائه نمودند.

در ادامه معاونین محترم درباره ی روش تدریس دروس مختلف با دانش آموزان صحبت نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20