حضور مشاور محترم تحصیلی پایه ی دهم در کلاس های ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳

در روز پنج شنبه 1 آذر ماه 1397، سرکار خانم مقصودی؛ مشاور محترم تحصیلی پایه ی دهم به منظور بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در کلاس های 201، 202 و 203 حضور یافتند.

در نخستین روز از آذر ماه 1397، به منظور بررسی عملکرد تحصیلی و مطالعاتی دانش آموزان در آبان ماه، مشاور محترم تحصیلی پایه ی دهم؛ سرکار خانم مقصودی در کلاس های 201، 202 و 203 حضور یافتند و نکات مهمی را دررابطه با بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان عزیز بیان نمودند.

ایشان در این جلسات باتوجه به نتایج آزمون های مستمر و گزینه ی دو، مهم ترین راهکارها را جهت رفع نواقص مطالعه و برنامه ریزی بیان نمودند و روش هایی را جهت کسب نتایج بهتر در آزمون ها مطرح کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20