محاسبه تجربی جرم و حجم گاز موجود در نوشابه – آزمایشگاه پایه ی دهم

طبق پژوهش های صورت پذیرفته در ایران، طی سال های اخیر، مصرف نوشابه حدود 15 درصد افزایش یافته، در حالی که مصرف شیر و لبنیات تنها یک درصد افزایش یافته است و میانگین مصرف نوشابه در بین ایرانیان، 4 برابر میانگین جهانی می باشد.

مطالب فوق مواردی بود که بصورت عینی و در قالب یک آزمایش ، امروز دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 برای دانش آموزان پایه ی دهم ارائه گردید و آنها بطور عملی، میزان گاز موجود در نوشابه را محاسبه و با مقدار واقعی مقایسه نمودند و درصد خطا را محاسبه کردند.

این آزمایش در واقع نشان دهنده ی وجود یک واقعیت آسیب زا برای سلامتی انسان ها می باشد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20