دانش آموزان برتر سال ۱۴۰۰

کوثر داشخانه
کوثر داشخانه پزشکی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
نگین شمسهء توکلی
نگین شمسهء توکلی دندانپزشکی گرگان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
سارا آهنگری
سارا آهنگری دندانپزشکی ساری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
مبینا مدنی خواه
مبینا مدنی خواه مهندسی کامپیوتر فردوسی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
نرگس نیرومند
نرگس نیرومند مهندسی کامپیوتر فردوسی پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۰
زهرا مبرا
زهرا مبرا روانشناسی دانشگاه تهران پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته انسانی کنکور ۱۴۰۰
سارا پرداختی
سارا پرداختی پزشکی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
مبینا امینی
مبینا امینی پزشکی بیرجند پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
زهرا نمک کوبی
زهرا نمک کوبی پزشکی کرمان پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
مهدا سادات کرابی
مهدا سادات کرابی پزشکی سبزوار پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
سارا روغنگران
سارا روغنگران دارو سازی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰
طهورا جندقی
طهورا جندقی پزشکی آزاد مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰