آشنایی با فرآیند تخمیر_ آزمایشگاه پایه دهم

در روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397، دانش آموزان پایه ی دهم، تحت نظارت دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم ژاله، ضمن انجام آزمایشات در حوزه ی فیزیک، شیمی و زیست، دانش تئوری خود را با مشاهدات تجربی آزمایشگاهی مطابقت دادند.

آنها با مقایسه ی نیروی دگرچسبی سه مایع گلیسریل، آب و استون، کشش سطحی این مواد را مقایسه نمودند.

همچنین در حوزه ی شیمی و زیست شناسی با فرآیند تخمیر یا تنفس بی هوازی آشنا شدند که این آزمایش به صورت پروژه محور توسط دانش آموزان انجام شد.

لازم به ذکر می باشد مطابق روال تمام جلسات، دانش آموزان پس از تکمیل گزارش کار، آن را به دبیر محترم تحویل دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20