معرفی پرسنل

 • مرضیه واحدی

  مرضیه واحدی

  کارشناسی ارشد فیزیک مدیریت
 • الهام علی پور

  الهام علی پور

  کارشناسی ارشد برق معاونت آموزشی پایه دوازدهم
 • مریم عرزگان

  مریم عرزگان

  دانشجوی دکترای مدیریت معاونت آموزشی پایه یازدهم
 • اعظم حافظی

  اعظم حافظی

  کارشناسی علوم سیاسی معاونت آموزشی پایه دهم
 • طاهره آزاد

  طاهره آزاد

  کارشناسی علوم سیاسی معاونت اجرایی
 • نادیا امیری

  نادیا امیری

  مهندسی فناوری اطلاعات معاونت فناوری
 • فاطمه بکائیان

  فاطمه بکائیان

  کارشناسی علوم اجتماعی مربی پرورشی
 • نرگس ابراهیمی

  نرگس ابراهیمی

  کارشناسی مدیریت مربی پرورشی
 • آتنا افروز

  آتنا افروز

  کارشناسی ارشد مشاوره مشاوره تحصیلی پایه های دهم و یازدهم