معرفی پرسنل

 • مرضیه واحدی

  مرضیه واحدی

  کارشناسی ارشد فیزیک مدیریت
 • سیده حانیه محمودی

  سیده حانیه محمودی

  معاونت آموزشی پایه دوازدهم
 • الهام علی پور

  الهام علی پور

  ارشد مهندسی برق معاونت آموزشی پایه یازدهم
 • شیما شیرزنی

  شیما شیرزنی

  کارشناسی ارشد مدیریت معاونت آموزشی پایه دهم
 • اعظم حافظی

  اعظم حافظی

  لیسانس علوم سیاسی معاونت پرورشی
 • سیده حمیده حسینی

  سیده حمیده حسینی

  مهندسی نرم افزار معاون فناوری
 • طاهره آزاد

  طاهره آزاد

  کارشناسی علوم سیاسی معاونت اجرایی
 • فاطمه بکائیان

  فاطمه بکائیان

  کارشناس علوم اجتماعی مربی پرورشی
 • آتنا افروز

  آتنا افروز

  مشاوره مشاوره تحصیلی پایه های دهم و یازدهم