معرفی پرسنل

 • محمدرضا مضبوط

  محمدرضا مضبوط

  سیکل مسئول امور سرویس ها
 • ماشاالله عبداللهی

  ماشاالله عبداللهی

  سیکل متصدی خدمات و سرایداری
 • فاطمه کوهستانی

  فاطمه کوهستانی

  دانشجوی دکتری متالورژی متصدی آزمایشگاه
 • معصومه میرزاده

  معصومه میرزاده

  سیکل متصدی خدمات
 • زهرا اکبریان

  زهرا اکبریان

  دیپلم متصدی خدمات
 • طاهره کریمی

  طاهره کریمی

  کارشناسی علوم قرآنی مسئول کتابخانه
 • زینب لطفی مقدم

  زینب لطفی مقدم

  کارشناسی ارشد فقه و حقوق مربی پرورشی
 • سمانه مقصودی

  سمانه مقصودی

  دکتری شیمی آلی مشاور تحصیلی پایه دهم و دبیر شیمی پایه دهم
 • رویا ناصری مقدم

  رویا ناصری مقدم

  کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مشاور تحصیلی پایه یازدهم