آموزش و اجرای عملیات اطفاء حریق

حادثه خبر نمی کند. همیشه برای مقابله با آتش سوزی آماده باشیم.

آتش سوزی هایی که به دنبال زلزله ایجاد می شوند، اغلب بیش از سانحه ی اصلی، ویرانی به دنبال دارند.

به منظور ارتقاء سطح آگاهی و دانش ایمنی و عملیاتی دانش آموزان هنگام وقوع حریق و دیگر حوادث احتمالی، در روز پنج شنبه 8 آذرماه 1397، پس از اجرای مانور سراسری زلزله، برنامه ی مانور آموزش اطفاء حریق توسط نیروی آتش نشانی؛ جناب آقای منصوری و همکار محترمشان جناب آقای قنبری اجرا گردید.

ایشان ابتدا دررابطه با خاموش کننده ها و نحوه ی کار با کپسول های آتش نشانی نکات مهمی را بیان نمودند و به صورت عملی نحوه ی خاموش کردن آتش را آموزش دادند.

پس از آموزش اطفاء حریق، چند نفر از دانش آموزان به صورت داوطلبانه، با استفاده از آموخته های خود، عملیات اطفاء حریق را اجرا نمودند.

در پایان با تقدیم هدیه ، از آتش نشانان محترم تقدیر و تشکر گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20