انجام آزمایشات زورآزمایی با شیمی و شبیه و شبیه تر توسط دانش آموزان پایه ی یازدهم

در آزمایش “زورآزمایی”، دانش آموزان پایه ی یازدهم، ضمن حضور در آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه، در روز دوشنبه 30 مهر ماه 1397، با نظارت دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی، با مقایسه ی واکنش پذیری آلومینیوم در قوطی های آبمیوه و مس در محلول کوپر(II) کلراید 0.1 مولار موجود در آزمایشگاه با مفاهیم واکنش های جابجایی یگانه و واکنش پذیری کمتر فلزات واسطه در مقابل فلزات اصلی آشنا شدند.

در ادامه دانش آموزان در گروه های از پیش تعیین شده، این آزمایشات را با نظارت دبیر محترم انجام دادند و در پایان، گزارش کار خود را تکمیل و به سرکار خانم شعبانی تحویل دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 4/20