انجام آزمایش “آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟”

در روز 18 آبان ماه 1398، دانش آموزان ضمن حضور در آزمایشگاه، آزمایش “آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟” را انجام دادند.

آنزیم ها به عنوان کاتالیزگر در سیستم های زنده، نقش اساسی در متابولیسم سلول ایفا می کنند و از جنس پروتئین می باشند.

از آنجا که پروتئین ها در دماهای بالاتر از 40 درجه سانتی گراد دناتوره می شوند در این آزمایش به بررسی اثر دما و اثر سطح مقطع واکنش گر می پردازیم.

در همین راستا ابتدا یک نمونه جگر را به 4 قسمت تقسیم می کنیم.

دو قطعه را به صورت خام و دو قطعه را به صورت پخته آزمایش می کنیم.

قسمت پخته را درون یک بشر به صورت سالم قرار می دهیم و قطعه ی دیگر آن را به صورت له شده دون یک بشر دیگر قرار می دهیم و به آن 20 میلی لیتر هیدروژن پراکسید به عنوان ماده سمی اضافه می کنیم.

در این هنگام ملاحظه می شود که ترتیب اثر کاتالیزگر در بشر حاوی جگر له شده، بیشتر از بشر دیگر است.

در ادامه در بشر شماره 3 و شماره 4 که حاوی جگرهای پخته سالم و پخته له شده هستند، همین مقدار هیدروژن پراکسید اضافه می کنیم و این نتیجه را در می یابیم که:

ترتیب اثر کاتالیزگر بر حالت های مختلف جگر به صورت ذیل است:

جگر پخته له شده< جگر پخته سالم< جگر خام سالم<جگر خام له شده.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.1/20