انجام آزمایش “شناسایی یون در محلول”

در روز سه شنبه 21 آبان 1398، دانش آموزان پایه ی دهم؛ کلاس های 204 و 205 با حضور در آزمایشگاه مجهز آموزشگاه، آزمایش های جذابی را انجام دادند.

پس از برگزاری کوییز هفتگی، دانش آموزان عزیز، آزمایش “شناسایی یون در محلول” را به صورت یک پروژه ی گروهی انجام دادند.

برای شناسایی یون های محلول کافیست محلول دیگری را به آن اضافه کنیم که با یون مورد نظر رسوب تشکیل دهد. با تشکیل رسوب یون مورد نظر شناسایی می شود. در واقع برای شناسایی یک کاتیون در حالت محلول باید به آن آنیونی را اضافه کنیم که با کاتیون مورد نظر تشکیل رسوب دهد.

در ادامه به روش شناسایی برخی از یون ها در محلول اشاره می شود:

شناسایی Pb2+ :

اگر به محلول سرب (II) نیترات مقداری محلول پتاسیم یدید اضافه کنید رسوب زرد رنگ سرب (II) یدید تشکیل می شود که بدین ترتیب به وجود یون Pb2+ پی می بریم.

شناسایی یون Fe3+ :

اگر به محلول آهن (III) کلرید محلول سدیم هیدروکسید را اضافه کنید رسوب آهن (III) هیدروکسید تشکیل می شود که این گواه وجود یون Fe3+ است.

شناسایی یون Ag+ :

اگر به محلول نقره نیترات مقداری محلول پتاسیم کرومات اضافه کنید رسوب نقره کرومات تشکیل می شود که بدین ترتیب به وجود یون Ag+ پی می بریم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8.3/20