برگزاری آخرین جلسه دیدار اولیاء محترم و دبیران گرامی

در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1398، طبق هماهنگی های صورت گرفته، آخرین جلسه دیدار اولیاء محترم و دبیران گرامی در سال تحصیلی 98-97 ، از ساعت 17 الی 19 در محل آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه ی کارنامه ی مستمر اردیبهشت ماه و برنامه ی امتحانات پایانی توسط معاونین محترم آموزشی به اولیاء ارجمند ، اولیاء گرامی از نزدیک با دبیران محترم درباره ی وضعیت تحصیلی فرزندان خویش گفت و گو نمودند و از نقاط قوت و ضعف در وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شدند. اولیاء محترم همچنین در گفت و گویی که با معاونین محترم و مشاورین گرامی داشتند نسبت به چگونگی هدایت دانش آموزان در مسیر پیشرفت و موفقیت ، راهکارهایی را دریافت کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20