برگزاری اولین نشست تخصصی کارگروه های دروس فیزیک و ریاضی

اولین نشست تخصصی کارگروه های دروس فیزیک و ریاضی، طبق برنامه ی زمان بندی مشخص، در آخرین روز از مهرماه 1397، در محل دبیرستان برگزار گردید.

در روز دوشنبه سی مهرماه 1397، با هدف ارتقاء سطح کیفی روش های آموزشی، نخستین جلسه ی کارگروه دروس در دو گروه جداگانه با حضور دبیران محترم دروس فیزیک و ریاضی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون روش های تدریس مباحث مختلف این دروس، ارائه ی راهکارهایی جهت انتقال بهتر مفاهیم و طرح درس تبادل نظر و گفت و گو انجام پذیرفت و همکاران محترم، نظرات و پیشنهادات قابل توجهی مطرح نمودند و نقاط قوت و ضعف هرکدام بیان گشت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20