تلفیق ادبیات و هنر در کلاس 203

جهت ترغیب دانش آموزان به بهره گیری از تمام علوم، از تلفیق هنر و ادبیات فارسی در کلاس 203 استفاده شد.

در روز سه شنبه 15 آبان ماه 1397، به منظور تغییر موثر در روند تدریس و تنوع بخشی به فضای کلاس و با توجه به موضوع درس پنجم کتاب ادبیات فارسی پایه ی دهم با عنوان ” کلاس نقاشی”، سرکار خانم زامهران؛ دبیر محترم این درس، از تلفیق هنر و ادبیات در کلاس 203 استفاده نمودند.

در همین راستا دانش آموزان هنرمند کلاس 203، با توجه به محتوای درس، با ذوق و احساس هنری، نقاشی زیبایی از یک اسب بر روی تخته ی کلاس طراحی نمود و چند عکس یادگاری با دبیر محترم خود گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20