پیگیری موارد آموزشی و روند تحصیلی دانش آموزان

پیگیری موارد آموزشی و روند تحصیلی دانش آموزان توسط معاونین مربوطه، می تواند یکی از علت های پیشرفت تحصیلی این عزیزان باشد.

در آخرین روزهای مهرماه 1397، نشست های صمیمی با حضور معاونین محترم آموزشی؛ سرکار خانم دری، سرکار خانم نظریان و سرکار خانم وفادار با دانش آموزان، جهت پیگیری موارد آموزشی و روند تحصیلی این عزیزان برگزار گردید.

در این جلسات فردی، معاونین محترم موارد مهم تر را در دفتر روزنگار آموزشی جهت بررسی های بعدی ثبت نمودند و نکات و توصیه های مهمی را در جهت بهبود شرایط و وضعیت تحصیلی دانش آموزان عزیز مطرح کردند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20