حضور مسئول محترم هیئت اخلاص در آموزشگاه و ارزیابی عملکرد سالانه هیئت

روز دوشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۱ مسئول محترم هیئت اخلاص سرکار خانم آخوندی ضمن حضور در آموزشگاه، فعالیت های سالانه هیئت اخلاص آموزشگاه را ارزیابی نمودند. ایشان طی برگزاری جلسه ای با اعضای هیئت اخلاص مرکزی آموزشگاه متشکل از رئیس، نایب رئیس و مسئول کمیته فرهنگی، عملکرد یک ساله هیئت را بررسی نمودند و با دانش آموزان در رابطه با نقاط قوت و ضعف هیئت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه دانش آموزان پیشنهاداتی را جهت برنامه های جذابتر و جامع تر ارائه نمودند.

باتشکر از حضور ایشان


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20