پایه دهم

موضوع نشريه
سوالات امتحان نهایی اقتصاد دهم انسانی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی فیزیک دهم تجربی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی فیزیک دهم ریاضی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی دینی دهم انسانی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی دینی دهم ریاضی و تجربی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی فنون دهم انسانی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی شیمی دهم ریاضی و تجربی خرداد ماه ۱۴۰۳ + پاسخنامه دانلود
سوالات امتحان نهایی عربی دهم ریاضی و تجربی خرداد ماه ۱۴۰۳ دانلود
سوالات امتحان نهایی عربی دهم انسانی خرداد ماه ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی عربی دهم ریاضی و تجربی _ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی فارسی کلیه رشته ها _ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی زیست دهم تجربی _ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی شیمی دهم ریاضی _ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی ریاضی دهم ریاضی _ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی جامعه دهم انسانی _ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
امتحان شبه نهایی فیزیک دهم تجربی _ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
سوالات منطق دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات منطق دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات شیمی دهم ریاضی و تجربی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات اقتصاد دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات عربی دهم ریاضی و تجربی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات عربی دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات زبان انگلیسی پایه دهم _ دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات علوم و فنون دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات فیزیک دهم تجربی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات فیزیک دهم ریاضی دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات فارسی۱ دهم_دی ماه ۱۴۰۲(هماهنگ) دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات زیست۱ دهم تجربی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات هندسه۱ دهم ریاضی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات جغرافیا دهم_دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات دین و زندگی دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات جامعه شناسی دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات ریاضی دهم ریاضی و تجربی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سوالات تاریخ دهم انسانی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
هندسه دهم تجربی_خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فنون دهم انسانی_خرداد ماه۱۴۰۲ دانلود
عربی دهم تجربی و ریاضی_خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی دهم تجربی _خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافی دهم انسانی_خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ دهم انسانی_خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ادبیات دهم کشوری کلیه رشته ها خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی دهم انسانی خرداد ۱۴۰۲ دانلود
دینی دهم ریاضی و تجربی خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات شبه نهایی دینی انسانی دوازدهم ۱۴۰۲ دانلود
امتحان زیست دهم هماهنگ ناحیه ۴_رشته تجربی دانلود
سوالات امتحان زبان _دهم_بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان ریاضی_دهم_انسانی_بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان ریاضی _دهم_تجربی و ریاضی_بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان شیمی_دهم_تحربی و ریاضی_بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان تاریخ_دهم_انسانی_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فیزیک_دهم_ریاضی_در ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فیزیک_دهم_تجربی_ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فنون_دهم_انسانی_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان هندسه _دهم_ریاضی_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زیست _دهم_تجربی_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جغرافیا _دهم_ریاضی و تجربی_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جغرافیا _دهم_انسانی_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان دین و زندگی -دهم-دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جامعه شناسی ۱_رشته انسانی_ نوبت اول_دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان اقتصاد دهم- رشته انسانی &#۸۲۱۱; نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان جغرافیا عمومی دهم- کلیه رشته ها- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان زبان انگلیسی دهم- کلیه رشته ها- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته تجربی و ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان آمار دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان ریاضی دهم- رشته تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان علوم و فنون دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان هندسه دهم- رشته ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان زیست دهم- رشته تجربی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان تاریخ دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان دین وزندگی دهم- کلیه رشته ها &#۸۲۱۱; نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فارسی دهم- رشته تجربی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته تجربی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان منطق دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان شیمی دهم- رشته تجربی و ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان جامعه دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان ادبیات فارسی دهم- رشته ریاضی و انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فلسفه یازدهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان تاریخ دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان علوم و فنون دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان زبان انگلیسی دهم- کلیه رشته ها &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان زیست دهم- رشته تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان هندسه دهم- رشته ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان منطق دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته تجربی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان آمار دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان فارسی دهم- کلیه رشته ها &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان جغرافیای ایران دهم- کلیه رشته- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان ریاضی دهم- رشته تجربی و ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان جامعه دهم &#۸۲۱۱; رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان شیمی دهم &#۸۲۱۱; رشته تجربی و ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان دین و زندگی دهم &#۸۲۱۱; رشته تجربی، انسانی و ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان اقتصاد دهم &#۸۲۱۱; رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان جغرافی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان تاریخ نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی انسانی دانلود
امتحان زبان نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان شیمی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان منطق نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی انسانی دانلود
امتحان فارسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی ریاضی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی تجربی دانلود
امتحان نگارش &#۸۲۱۱; نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان علوم و فنون نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان ریاضی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان شیمی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان تاریخ نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان زبان نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان زیست نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان آمادگی دفاعی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان اقتصاد نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان فارسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان هندسه نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان منطق نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان شماره ۲ جامعه شناسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان جغرافی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان زیست نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی تجربی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی تجربی دانلود
امتحان نگارش نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- همه رشته ها دانلود
امتحان منطق نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان هندسه نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان جغرافی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی دانلود
امتحان جغرافی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم-همه رشته ها دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان اقتصاد نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی و تجربی دانلود
امتحان نگارش نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-همه رشته ها دانلود
امتحانی زیست نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحانی فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- انسانی دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی دانلود
امتحان زبان نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان اقتصاد نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی دانلود
امتحان علوم و فنون نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان منطق نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان تاریخ نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-همه رشته ها دانلود
امتحان زیست شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی دانلود
امتحان هندسه نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته انسانی دانلود