پایه دهم

موضوع نشريه
امتحان اقتصاد دهم- رشته انسانی &#۸۲۱۱; نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان جغرافیا عمومی دهم- کلیه رشته ها- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان زبان انگلیسی دهم- کلیه رشته ها- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته تجربی و ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان آمار دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان ریاضی دهم- رشته تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان علوم و فنون دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان هندسه دهم- رشته ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان زیست دهم- رشته تجربی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان تاریخ دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان دین وزندگی دهم- کلیه رشته ها &#۸۲۱۱; نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فارسی دهم- رشته تجربی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته تجربی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان منطق دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان شیمی دهم- رشته تجربی و ریاضی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان جامعه دهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان ادبیات فارسی دهم- رشته ریاضی و انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان فلسفه یازدهم- رشته انسانی- نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۰اسفند ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۰اسفند ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۰اسفند ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۵بهمن ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۵بهمن ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۵بهمن ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
امتحان تاریخ دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان علوم و فنون دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان زبان انگلیسی دهم- کلیه رشته ها &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان زیست دهم- رشته تجربی &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان عربی دهم- رشته تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان هندسه دهم- رشته ریاضی &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۴دی ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۴دی ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۴دی ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
امتحان منطق دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته تجربی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان فیزیک دهم- رشته ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان آمار دهم- رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان فارسی دهم- کلیه رشته ها &#۸۲۱۱; نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان جغرافیای ایران دهم- کلیه رشته- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان ریاضی دهم- رشته تجربی و ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ پایه دهم رشته انسانی دانلود
امتحان جامعه دهم &#۸۲۱۱; رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان شیمی دهم &#۸۲۱۱; رشته تجربی و ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان دین و زندگی دهم &#۸۲۱۱; رشته تجربی، انسانی و ریاضی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
امتحان اقتصاد دهم &#۸۲۱۱; رشته انسانی- نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۶ آذر۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ پایه دهم رشته انسانی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹ پایه دهم رشته تجربی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹ پایه دهم رشته ریاضی دانلود
سوالات به همراه پاسخنامه آزمون گزینه دو تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹ پایه دهم رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان جغرافی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان تاریخ نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی انسانی دانلود
امتحان زبان نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان شیمی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان منطق نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی انسانی دانلود
امتحان فارسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی ریاضی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ی تجربی دانلود
مرحله ۲ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آبان ماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
مرحله ۲ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آبان ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
مرحله ۲ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آبان ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
مرحله ۳ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
مرحله ۳ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
مرحله ۳ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
مرحله ۴ آزمون های آزمایشی گزینه دو- ۲۲ آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
مرحله ۴ آزمون های آزمایشی گزینه دو- ۲۲ آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
مرحله ۴ آزمون های آزمایشی گزینه دو- ۲۲ آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
مرحله ۵ آزمون های آزمایشی گزینه دو- دی ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
مرحله ۵ آزمون های آزمایشی گزینه دو- دی ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
مرحله ۵ آزمون های آزمایشی گزینه دو- دی ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
مرحله ۱ آزمون های آزمایشی گزینه دو- مهرماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
مرحله ۱ آزمون های آزمایشی گزینه دو- مهرماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
مرحله ۱ آزمون های آزمایشی گزینه دو- مهرماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان نگارش &#۸۲۱۱; نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان علوم و فنون نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان ریاضی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان شیمی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان تاریخ نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان زبان نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان زیست نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان آمادگی دفاعی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته های ریاضی و تجربی دانلود
امتحان اقتصاد نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان فارسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان هندسه نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان منطق نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان شماره ۲ جامعه شناسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان جغرافی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان زیست نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی تجربی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی تجربی دانلود
امتحان نگارش نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- همه رشته ها دانلود
امتحان منطق نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان هندسه نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان جغرافی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی دانلود
امتحان جغرافی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم-همه رشته ها دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان اقتصاد نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی و تجربی دانلود
امتحان نگارش نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-همه رشته ها دانلود
امتحانی زیست نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحانی فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- انسانی دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی دانلود
امتحان زبان نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان اقتصاد نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی دانلود
امتحان علوم و فنون نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان منطق نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-کلیه رشته ها دانلود
امتحان تاریخ نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته انسانی دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-همه رشته ها دانلود
امتحان زیست شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی دانلود
امتحان هندسه نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته ریاضی دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته انسانی دانلود