پایه دهم

موضوع تاریخ نشريه
مرحله ۲ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آبان ماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۲ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آبان ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۲ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آبان ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۳ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۳ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۳ آزمون های آزمایشی گزینه دو- آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۴ آزمون های آزمایشی گزینه دو- ۲۲ آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۴ آزمون های آزمایشی گزینه دو- ۲۲ آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۴ آزمون های آزمایشی گزینه دو- ۲۲ آذر ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۵ آزمون های آزمایشی گزینه دو- دی ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۵ آزمون های آزمایشی گزینه دو- دی ماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۵ آزمون های آزمایشی گزینه دو- دی ماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۱ آزمون های آزمایشی گزینه دو- مهرماه ۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۱ آزمون های آزمایشی گزینه دو- مهرماه ۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مرحله ۱ آزمون های آزمایشی گزینه دو- مهرماه ۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نگارش &#۸۲۱۱; نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان علوم و فنون نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان ریاضی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان شیمی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته های ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان تاریخ نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان زبان نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان زیست نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان عربی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته های ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان آمادگی دفاعی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دینی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته های ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان اقتصاد نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فارسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان هندسه نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان منطق نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان شماره ۲ جامعه شناسی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان جغرافی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم- کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان زیست نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نگارش نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- همه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان منطق نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان هندسه نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان جغرافی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان جغرافی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم-همه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸- پایه دهم- رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان اقتصاد نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دینی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته ریاضی و تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نگارش نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-همه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحانی زیست نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحانی فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان زبان نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان اقتصاد نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان جامعه شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان علوم و فنون نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان منطق نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-کلیه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان تاریخ نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان دفاعی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-همه رشته ها ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان زیست شناسی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان فیزیک نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان شیمی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷- پایه دهم-رشته تجربی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان عربی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم- رشته تجربی و ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان هندسه نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته ریاضی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود
امتحان ریاضی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶- پایه دهم-رشته انسانی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دانلود